Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim | Nauka Dla Ciebie
A A A

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

21.03.2017 Gorzów Wielkopolski (woj. Lubuskie)

Powrót

Projekt „Czym skorupka za młodu”

 

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jest uczelnią  z dziewiętnastoletnią tradycją kształcącą na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, jak również podyplomowych, prowadzonych w formule stacjonarnej, niestacjonarnej oraz 26+. Dorobek Uczelni pozwolił na przekształcenie się Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Uczelnię stanowią cztery wydziały: Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomiczny, Humanistyczny oraz Techniczny. Oferujemy i prowadzimy studia na siedemnastu kierunkach (w tym 13 licencjackich i 4 inżynierskich), a także na studiach drugiego stopnia (na 7 kierunkach).

Akademia im. Jakuba z Paradyża dysponuje bogatą i bardzo dobrze wyposażoną bazą lokalową, w skład której wchodzą:

  • kampus przy ul. F. Chopina, złożony z siedmiu budynków,
  • kompleks trzech budynków przy ul. Teatralnej, mieszczący Rektorat oraz Wydział Humanistyczny,
  • kompleks trzech budynków przy ul. Kazimierza Wielkiego,
  • Dom Studenta „DESANT”,
  • budynek przy ul Myśliborskiej.

Od 2015 roku Akademia im. Jakuba z Paradyża dysponuje Laboratorium Środowiskowym, mieszczącym się w budynku nr 6 w kampusie przy ul. F. Chopina. Swoją działalnością Laboratorium Środowiskowe wspiera kształcenie techniczne na studiach, ale także rozwój gospodarczy regionu. W budynku nr 6 mieści się 14 specjalistycznych laboratoriów, m.in. automatyki i robotyki, techniki 3D, termodynamiki i mechaniki płynów.

Uczelnia prowadzi: Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych; Akademickie Centrum Kultury, Akademickie Centrum Sportu i Turystyki, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich oraz Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Współpracuje z szesnastoma zagranicznymi uczelniami wyższymi, między innymi
z: Niemiec, Ukrainy, Włoch, Belgii, Czech, Cypru, Francji, Litwy i Węgier.

„Czym skorupka za młodu”

Z inicjatywy prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Rektora ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 11 marca 2014 roku Ośrodek Edukacyjny ”Czym skorupka za młodu” rozpoczął swoją działalność, oferując dwa bloki tematyczne realizowane w ramach pracowni fizyki i matematyki.

Ideą utworzenia Ośrodka Edukacyjnego było stworzenie miejsca,
w którym realizowane były zajęcia edukacyjne w formie praktycznych działań, warsztatów
i pokazów naukowych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Jednocześnie Ośrodek wspierał studentów Uczelni w procesie ich kształcenia do zawodu nauczyciela. Głównym założeniem projektu było organizowanie bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla dzieci z województwa lubuskiego. Zajęcia miały rozbudzić ich pasję do nauk ścisłych, a także wspierać indywidualizację procesu dydaktycznego w duchu podmiotowości wyrażającej się
w samodzielnym działaniu uczniów opartym na dociekaniu naukowym.

Oferta edukacyjna Ośrodka Edukacyjnego skierowana była do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Poprzez praktyczne działanie oparte na dociekaniu badawczym dzieci mogły odkrywać i poznawać otaczający świat. Założenia Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” w pełni uwzględniały zadania stawiane przed współczesną szkołą,
w szczególności indywidualne podejście do potrzeb uczniów, odkrywanie ich możliwości, uzdolnień, talentów i pasji. Intencją podjętych działań było wzmocnienie efektywności systemu kształcenia i rozwój talentów oraz wzbogacenie szkolnej oferty edukacyjnej, dzięki czemu nauka dla uczniów mogła być bardziej interesująca i pasjonująca.

Dotychczasowa działalność Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” obejmuje cztery edycje zajęć: w roku akademickim 2013/2014, w roku akademickim 2014/2015,  w roku akademickim 2015/2016 i w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017. Łącznie w zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 1420 uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Projekt Akademia Małego Naukowca realizowany był zgodnie z obyczajem akademickim, dlatego rozpoczął się uroczystą inauguracją, która odbyła się 20 lutego 2017 roku w Auli im. prof. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża. Podczas inauguracji JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska wręczyła indeksy „Małym Studentom” – uczniom edukacji wczesnoszkolnej. W uroczystości uczestniczyli między innymi: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – Jacek Wójcicki, Dyrektor Wydziału Edukacji – Eugeniusz Kurzawski, Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni, dyrektorzy szkół podstawowych z Gorzowa Wielkopolskiego oraz rodzice dzieci biorących udział w projekcie.Projekt Akademia Małego Naukowca uruchomiony został w ramach działalności  Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” Akademii im. Jakuba z Paradyża. Był to
jeden z sześćdziesięciu pięciu zwycięskich projektów z całej Polski i jedyny
w województwie lubuskim, w ramach ogólnopolskiego programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cel główny projektu:

Celem nadrzędnym projektu Akademii Małego Naukowca Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” było rozbudzanie zainteresowań poznawczych uczniów edukacji wczesnoszkolnej naukami ścisłymi z wykorzystaniem nauczania opartego na osobistym doświadczaniu, testowaniu i eksperymentowaniu przez dzieci zgodnym z zasadami naukowymi.

Zarys koncepcji projektu Akademii Małego Naukowca Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu”:

Założeniem projektu Akademii Małego Naukowca Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” było organizowanie dla dzieci z pierwszego etapu edukacyjnego (uczniowie klas 1-3), bezpłatnych zajęć edukacyjnych rozbudzających ich pasję do nauk ścisłych. Ideą projektu było, podobnie jak w Ośrodku Edukacyjnym, stworzenie takiej sytuacji dydaktycznej, w której uczestnicy formułowali hipotezy badawcze i poprzez własne doświadczenia weryfikowali je, a także wyprowadzali odpowiednie wnioski. Zajęcia dydaktyczne  realizowane w Akademii Małego Naukowca dawały szansę na doskonalenie umiejętności logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków przez dzieci na podstawie ich własnych doświadczeń i obserwacji. Dodatkowo działania zmierzały również do rozwijania wśród uczestników umiejętności zespołowego działania, poprawnej komunikacji i zachowań prospołecznych. Udział w projekcie dawał uczniowi możliwość samodzielnego działania, które realizował w formie zajęć laboratoryjnych i warsztatowych, a także obserwując pokazy naukowe oraz uczestnicząc aktywnie w dyskusji. Dominującymi metodami pracy z uczestnikami były metody problemowa i praktyczna ze szczególnym uwzględnieniem działań laboratoryjnych i zajęć praktycznych.

Projekt działalności: organizacja, częstotliwość zajęć

W ramach Akademii Małego Naukowca Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka
za młodu”
w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 przeprowadzono dwie tury ośmiu zajęć warsztatowych/laboratoryjnych (po 60 minut) dla ośmiu grup 15-osobowych
w każdej z nich. Każde dziecko uczestniczyło w cyklicznych ośmiu
60-minutowych zajęciach. Cztery spotkania odbyły się w pracowni fizyki, kolejne cztery
w pracowni matematyki. Łącznie w projekcie wzięło udział 120 uczniów edukacji wczesnoszkolnej z Gorzowa Wielkopolskiego i okolic.

Zajęcia w Akademii Małego Naukowca prowadzone były przez pracowników naukowo-dydaktyczni Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, specjalizujących się w naukach ścisłych. Podejmowali oni współpracę
z pracownikami dydaktyczno-naukowymi Wydziału Humanistycznego Uczelni z zakresu pedagogiki.

Studenci pedagogiki – asystenci ucznia:

W projekcie ważne zadanie zostało powierzone studentom drugiego roku kierunku pedagogika Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas zajęć studenci towarzyszyli uczniom w ich zmaganiach naukowych, pełniąc zadanie „asystentów Małych Studentów”. Uczestnicząc w zajęciach praktycznych wraz z dziećmi, mieli szansę rozszerzać i dopełniać nabywane w toku studiów kompetencje pedagogiczne, niezbędne w pracy nauczyciela. Podczas działań praktycznych studenci poznawali swoistość profesji pedagogicznej, ucząc się różnych sposobów rozwiązywania zaistniałych trudności.

Absolutorium

Projekt Akademia Małego Naukowca Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka
za młodu”
zakończony został zgodnie z obyczajem akademickim podczas absolutorium,
w trakcie którego „Mali Absolwenci” ubrani w birety, odebrali dyplom ukończenia Akademii Małego Naukowca oraz dyplom udziału w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Absolutorium odbyło się 14 czerwca 2017 roku w Auli im. prof. Stanisława Kirkora przy ul. F. Chopina 52, w budynku numer 5. Przemówienie wygłosiła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, a także bardzo wielu rodziców dzieci biorących udział w projekcie. Gratulacje Małym Absolwentom złożyła Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – Renata Pliżga, która jednocześnie wręczyła JM Rektor list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacka Wójcickiego.

 

Miejsce wydarzenia

Gorzów Wielkopolski (woj. Lubuskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)