Fundacja Collegium Nobilium Opoliense | Nauka Dla Ciebie
A A A

Fundacja Collegium Nobilium Opoliense

30.03.2017 Opole (woj. opolskie)

Powrót

Projekt „Naukowy Rozwój SENIORA”

 

 

Collegium Nobilium Opoliense w ramach programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt realizowany jest w okresie marzec 2017 – grudzień 2017 i udział w nim bierze 7 Uniwersytetów Trzeciego Wieku w województwie opolskim (Opole, Kluczbork, Nysa, Brzeg, Olesno, Namysłów, Głuchołazy). Łączna liczba uczestników projektu wyniesie minimum 300 słuchaczy. Celem projektu jest:

 

 • zwiększenie aktywności intelektualnej i społecznej seniorów;
 • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
 • wykorzystanie potencjału intelektualnego i społecznego seniorów.

 

Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje cykl 9 wykładów z zakresu m.in. historii, filozofii, literatury, psychologii oraz warsztatów zwiększających kompetencje seniorów w zakresie m.in. udzielania pierwszej pomocy, podstaw samoobrony, zdolności interpersonalnych. Program wykładów oraz warsztatów w każdym Uniwersytecie Trzeciego Wieku biorącym udział w projekcie jest ujednolicony i obejmuje zajęcia o następującej tematyce:

 

 1. Pierwsza pomoc w życiu codziennym – podczas wykładu poruszone zostaną ogólne zasady zachowania się podczas sytuacji zagrożenia życia, której jesteśmy świadkami. Omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

 

 1. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w relacjach rodzinnych – zapoznanie z zasadami prawidłowej komunikacji, zdobycie wiedzy dotyczącej szumów komunikacyjnych, a także barier komunikacyjnych.

 

 1. Sztuka uprawy BONSAI – wprowadzenie w tematykę. Przedstawienie historii powstania tej specyficznej uprawy roślin, sposobów pielęgnacji. Ponadto wiedza słuchaczy zostanie wzbogacona z zakresu botaniki i ogrodnictwa.

 

 1. (Nie) pisany prezent dla wnuka wprowadzenie w tematykę związaną z pisaniem pamiętnika.

 

 1. Czy tylko dobrzy ludzie mogą być szczęśliwi? – podczas wykładu zostanie poruszona problematyka wartości dobra i jej relacja względem szczęścia. Wyjaśnione zostanie pojęcia dobra i jego znaczenia dla ludzkiego szczęścia. Teoria zostanie uzupełniona o wyniki najnowszych badań nad szczęściem i dobrostanem psychicznym prowadzonych w obszarze nauk empirycznych, głównie psychologii. Efektem uczestnictwa w wykładzie będzie uzupełnienie wiadomości słuchaczy m.in. z historii filozofii, etyki oraz psychologii zorientowanej na jakość życia.

 

 1. Facebook, Twitter, Youtube – sposób na walkę z wykluczeniem cyfrowym – przedstawienie możliwości jakie niesie ze sobą korzystanie z mediów społecznościowych. Wykład będzie również okazją do zwrócenia uwagi na problem wykluczenia cyfrowego jakie niesie za sobą postępujący w szybkim tempie proces rozwoju technologicznego.

 

 1. Rola i znaczenia protokołu dyplomatycznego – wykład będzie poruszał kwestie związane między innymi z ogólnymi zasadami dyplomacji z uwzględnieniem specyfiki UE, precedencją i tytulaturą, etykietą flagową, a także hierarchią stanowisk.

 

 1. 100 lat Niepodległości – wykład o tematyce historycznej, poruszający najważniejsze kwestie związane z jubileuszem 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 1. Kresy utracone dziedzictwo Rzeczpospolitej

 

Warsztaty z kolei stanowią uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas warsztatów i obejmują zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, nauki samoobrony, komunikacji interpersonalnej , sztuki uprawy bon zai oraz warsztaty literackie.

Drugą część projektu stanowią wyjścia edukacyjno – kulturalne do takich instytucji jak teatr, filharmonia, muzeum, które połączone będą ze spotkaniami z przedstawicielami tych instytucji.

W trakcie realizacji projektu otworzone zostanie Naukowe Centrum Seniora, które mieścić się będzie przy biurze projektu (Villa Academica), gdzie seniorzy będą mieli możliwość nieodpłatnego korzystania i spędzania czasu przy kawie, grach planszowych czy też prowadząc ciekawe dyskusje na interesujące ich tematy.

Miejsce to będzie udostępniane seniorom 2 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych w celu prowadzenia spotkań towarzysko-kulturalnych.

Centrum Seniora zostanie wyposażone w podręczną bibliotekę. Projekt ten jest także okazją do integracji środowisk zaangażowanych w lokalne Uniwersytety Trzeciego Wieku, co przyczynia się do zwiększenia jakości poprzez wykorzystanie potencjału intelektualnego seniorów. W ramach społecznej odpowiedzialności nauki w realizację projektu zaangażowali się m.in. pracownicy opolskich uczelni wyższych, którzy dzielą się także swoimi doświadczeniami z pracy ze studentami. To przyczynia się do wymiany doświadczeń międzypokoleniowych.

 

Fundacja Collegium Nobilium Opoliense

 

Fundacja Collegium Nobilium Opoliense powstała w listopadzie 2016 r.
Celami Fundacji są:

 1. Kształtowanie przyszłych polskich elit w duchu patriotyzmu i służby publicznej na potrzeby polskiej administracji państwowej, nauki, polityki, dyplomacji, biznesu, kultury i edukacji,
 2. Inicjowanie i wspieranie inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, naukowym, wychowawczym i społecznym,
 3. Promowanie społeczeństwa obywatelskiego,
 4. Kształtowanie postaw obywatelskich, inicjatyw społecznych i rozwiązań ustrojowych w duchu chrześcijańskich wartości,
 5. Wzmacnianie wspólnoty narodowej poprzez zwiększanie świadomości historycznej,
 6. Działalności na rzecz wzmacniania polskiego wizerunku za granicą.

Collegium Nobilium Opoliense to kuźnia idei i charakterów w duchu nowoczesnego patriotyzmu wyrażanego szacunkiem do państwa; jego tradycji i historii; pracowitością i oddaniem dla dobra wspólnego; budową gospodarki w oparciu o wolny rynek i przedsiębiorczość obywateli; troskę i odbudowę etosu zaangażowania społecznego i służby publicznej. Collegium Nobilium Opoliense prowadzi unikalny program edukacyjny skierowany do ludzi ambitnych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i umiejętności społeczne, a także poddać formacji swoją postawę odpowiedzialności za wspólnotę lokalną i państwo, dążąc do nieustannego samodoskonalenia i rozwoju. W ramach Collegium Nobilium Opoliense funkcjonują dwa instytuty; Instytut Spraw Zagranicznych oraz Instytut Biznesu. Instytut Spraw Zagranicznych powstał, by przybliżać problematykę związaną z polityką zagraniczna RP, stosunkami międzynarodowymi, a także etykietą i protokołem dyplomatycznym. Instytut współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP prowadząc Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu. W ramach swojej działalności Instytut prowadzi zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich, organizuje konferencję naukowe i debaty, a ponadto wspomaga lokalne samorządy w prowadzeniu skutecznej polityki zagranicznej w kontaktach m.in. z miastami partnerskimi. Instytut Biznesu jest odpowiedzią na wyzwania gospodarcze stojące przed Rzeczpospolitą Polską. Instytut za główny cel stawia sobie holistyczne kształcenie nowego pokolenia liderów polskich przedsiębiorców, edukację opierając na patriotyzmie gospodarczym i nowoczesnym podejściu do biznesu. Oprócz wsparcia merytorycznego Instytut organizuje zadania wspierjące rozwój firm. W ramach działalności wydaje analizy, organizuje lekcje przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, szkolenia dla młodych przedsiębiorców i osób planujacych założeniedziałalności gospodarczej.

Miejsce wydarzenia

Opole (woj. opolskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)