Ogłoszenie o konkursie „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” | Nauka Dla Ciebie
A A A

Ogłoszenie o konkursie „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

07.11.2017 Warszawa (woj. mazowieckie)

Powrót

Do 4 grudnia trwa nabór wniosków w kolejnej edycji konkursu!

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2017 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” (M.P. poz. 967), ogłasza się konkurs na finansowanie projektów w ramach programu.

I. Przedmiot i cele konkursu

1. W ramach programu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, zwanego dalej „programem”, finansowane będą projekty dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich na istniejących lub nowopowstałych uniwersytetach trzeciego wieku.

2. Projekty wyłonione w konkursie i realizowane w ramach programu powinny przyczynić się do upowszechniania nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, służących:

1) ich aktywizacji intelektualnej i społecznej;
2) poszerzaniu ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwojowi zainteresowań;
3) pobudzeniu ich aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
4) wykorzystaniu ich potencjału intelektualnego i społecznego.
3. Realizacja projektów wyłonionych w ramach konkursu przyczyni się ponadto do:
1) integracji lokalnej społeczności wokół uniwersytetów trzeciego wieku;
2) rozwijania solidarności międzypokoleniowej;
3) zapobiegania społecznemu wykluczeniu osób starszych i podwyższania jakości ich życia.

II. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach programu

1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się:

1) jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”,
2) uczelnie,
3) podmioty działające na rzecz nauki
– zwane dalej „beneficjentami”.

2. Środki finansowe w ramach programu nie mogą być przyznane beneficjentom, dla których stanowiłoby to pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

III. Warunki udziału w konkursie

1. W celu realizacji projektu w ramach programu beneficjent podejmie współpracę co najmniej z czterema uniwersytetami trzeciego wieku oraz z co najmniej dwoma podmiotami zamierzającymi rozpocząć prowadzenie tego typu działalności, działającymi na terenie jednego województwa i podpisze z nimi listy intencyjne, które dołączy do wniosku.

2. We wniosku wskazuje się koordynatora projektu oraz osoby, o których mowa w ust. 3 lit. c.

3. Beneficjent przedstawi we wniosku koncepcję oraz program organizacji w każdym z uniwersytetów trzeciego wieku objętych projektem, co najmniej 18 godzin zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich, które będą prowadzone:

a) w wymiarze co najmniej 60 minut każde, cyklicznie (nie mniej niż 7 razy w okresie realizacji projektu);

b) w formie wykładów, warsztatów lub laboratoriów;

c) przez pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osoby posiadające znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią lub jednostką naukową w dziedzinie objętej tematyką zajęć.

4. Projekty realizowane będą w okresie od 15 marca do 31 października 2018 r.

IV. Warunki finansowe

1. Za prawidłową realizację projektu, prawidłowe wydatkowanie przyznanych środków oraz ich rozliczenie odpowiada beneficjent.

2. Koszty kwalifikowalne w projekcie to wyłącznie koszty uzasadnione, niezbędne do realizacji projektu:

a. materiały dydaktyczne;
b. wynagrodzenia dla osób, o których mowa w części III ust. 3 lit. c;
c. wynagrodzenia dla koordynatora i innych osób zaangażowanych w realizację projektu (nie więcej niż 20% wydatków poniesionych ze środków finansowych przyznanych na realizację projektu);
d. koszty konferencji podsumowującej projekt;
e. materiały i działania promocyjne;
f. inne koszty niezbędne do realizacji projektu;
g. koszty pośrednie, w tym organizacyjne (koszty obsługi administracyjno-finansowej projektu).

3. W ramach konkursu finansowanie może otrzymać 20 projektów, przy czym jeden beneficjent może realizować tylko 1 projekt.

4. W ramach konkursu finansowanie mogą otrzymać nie więcej niż 3 projekty realizowane na terenie jednego województwa.

5. W ramach programu nie mogą być finansowane projekty, które są finansowane z innych środków budżetowych.

6. Kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach bieżącego konkursu wynosi 6 000 000 zł.

7. Wysokość finansowania pojedynczego projektu wynosi nie więcej niż 350 000 zł.

8. Beneficjent dysponuje środkami otrzymanymi w ramach programu zgodnie z decyzją i umową, o której mowa w części V ust. 14, przy czym:

1) na zadania realizowane przez jeden uniwersytet trzeciego wieku przeznacza się nie więcej niż 50 tys. zł;
2) koszty pośrednie mogą być finansowane do wysokości 10% wydatków poniesionych ze środków finansowych przyznanych na realizację projektu.

V. Tryb przeprowadzania konkursu, w tym termin i sposób składania wniosku

1. Projekt składany jest z wykorzystaniem wzoru wniosku, określonego w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) opis projektu, w tym:

a) cel projektu (maks. 1 strona A4);
b) analiza aktualnej działalności uniwersytetów trzeciego wieku na terenie województwa, którego dotyczy wniosek (maks. 1 strona A4);
c) koncepcja współpracy pomiędzy beneficjentem a objętymi projektem uniwersytetami trzeciego wieku i podmiotami zamierzającymi rozpocząć prowadzenie tego typu działalności oraz wskazaniem ich statusu (nowy/istniejący od ……. roku);
d) koncepcja oraz program organizacji zajęć w każdym z podmiotów współpracujących objętych projektem, z uwzględnieniem metodyki, wskazaniem grup docelowych objętych projektem i ich liczebności, typu proponowanych zajęć, ich częstotliwości oraz czasu ich trwania;
e) koncepcja monitorowania jakości prowadzonych zajęć w objętych projektem uniwersytetach trzeciego wieku i działań na rzecz jej podnoszenia (maks. 1 strona A4);
f) informacja o doświadczeniu podmiotu ubiegającego się o przyznanie środków finansowych oraz o doświadczeniu osób zaangażowanych w realizację projektu, w tym o ich kwalifikacjach merytorycznych oraz doświadczeniu w dziedzinie objętej tematyką zajęć oraz w zakresie działań popularyzatorskich, z uwzględnieniem działań skierowanych do osób w wieku poprodukcyjnym;
g) informacja o zakładanych efektach realizacji projektu oraz planowanym oddziaływaniu społecznym projektu;
h) informacja o dostępności zasobów organizacyjnych oraz infrastrukturalnych umożliwiających realizację projektu;
i) informacja na temat działań informacyjno-promocyjnych planowanych w ramach realizowanego projektu, w tym na temat konferencji podsumowującej projekt;

2) listy intencyjne podpisane pomiędzy wnioskodawcą a objętymi projektem uniwersytetami trzeciego wieku oraz podmiotami zamierzającymi rozpocząć
prowadzenie tego typu działalności najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji projektu;
3) w przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki – dokumenty, o których mowa w art. 13c ust. 3 ustawy;
4) informacje o zadaniach z zakresu upowszechniania nauki wykonywanych przez wnioskodawcę w okresie ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku, w tym informacje o działaniach popularyzatorskich, z uwzględnieniem działań skierowanych do osób w wieku poprodukcyjnym.

3. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2017 r., w formie papierowej w 2 egzemplarzach z kompletami załączników na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, z dopiskiem: „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” lub do biura podawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej „ministrem” w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w placówce pocztowej.

4. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 3 nie będą rozpatrywane.

5. Złożenie wniosku oznacza akceptację przez wnioskodawcę warunków udziału w konkursie określonych w ogłoszeniu.

6. Do rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski, które spełniają wymagania formalne. W przypadku ich niespełnienia, wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione w tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

7. Wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne są kierowane do oceny merytorycznej.

8. Wnioski są oceniane przez powołany do tego celu przez ministra zespół, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwany dalej „zespołem”.

9. Zespół ocenia wnioski w skali od 0 do 100 pkt.

10. Przy ocenie wniosków zespół bierze pod uwagę następujące kryteria:

1) jakość proponowanej koncepcji (w tym: spójność, nowatorstwo, zaproponowaną metodykę, sposób organizacji zajęć, zróżnicowanie proponowanych aktywności) – max. 40 pkt;
2) doświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie środków finansowych oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu w zakresie realizacji projektów z uwzględnieniem działań skierowanych do osób w wieku poprodukcyjnym – max. 20 pkt;
3) oczekiwane efekty realizacji projektu oraz oddziaływanie społeczne projektu, z uwzględnieniem znaczenia realizacji projektu dla społeczności lokalnej – max. 20 pkt;
4) zasadność zaplanowanych kosztów projektu w stosunku do zakresu podejmowanych działań (uzasadnienie, zaangażowanie własne podmiotu ubiegającego się o przyznanie środków finansowych) – max. 10 pkt;
5) dostępność zasobów organizacyjnych oraz infrastrukturalnych – max. 10 pkt.

11. Zespół, po dokonaniu oceny wniosków, sporządza listę rekomendowanych do finansowania wniosków i przedstawia ją ministrowi wraz z proponowaną wysokością finansowania i uzasadnieniem. W oparciu o rekomendacje zespołu minister podejmuje decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację projektów w ramach programu bądź o odmowie ich przyznania.

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na stronie www.naukadlaciebie.gov.pl.

13. Minister przyznaje środki finansowe na realizację projektu w ramach programu w drodze decyzji.

14. Środki finansowe w ramach programu są przekazywane beneficjentowi na podstawie umowy określającej warunki finansowania i rozliczania wykonania projektu. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

15. Beneficjent, który otrzyma finansowanie, zobowiązany jest do zamieszczenia logotypu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu. Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania uczestnikom projektu informacji na temat źródła finansowania projektu.

16. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Ministra pod nr tel. 22 529 26 03 i 22 529 26 48 oraz pod adresem e-mail: utw@nauka.gov.pl

Miejsce wydarzenia

Warszawa (woj. mazowieckie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)