Politechnika Lubelska | Nauka Dla Ciebie
A A A

Politechnika Lubelska

29.03.2017 Lublin (woj. lubelskie)

Powrót

Projekt „Politechnika Lubelska dla Młodych Odkrywców”

„Politechnika Lubelska dla Młodych Odkrywców” – projekt realizowany przez Politechnikę Lubelską (Wydział Mechaniczny) oraz Uniwersytet Dziecięcy Unikids w Lublinie (II.2016 – VI.2016)

Cel projektu – promowanie wśród młodzieży gimnazjalnej kreatywnej i innowacyjnej postawy do nauki, poprzez przeprowadzenie cyklu pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, inspirujących do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań, przy wykorzystaniu zasobów Uczelni do 30.06.2017 r.

Program obejmuje 2 edycje 8 cyklicznych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników naukowych i dydaktycznych z Politechniki Lubelskiej oraz prowadzących (z ramienia Unikids) z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie objętej tematyką zajęć.

Tematyka zajęć:

 • Obraz 3D oraz okulary wirtualnej rzeczywistości
 • Programowanie robotów przemysłowych
 • Techniki skanowania i druku 3D
 • Co napędza samochód?
 • Barwny świat chemii
 • Jestem szalonym naukowcem – eksperymenty z ciekłym azotem
 • Dlaczego detektyw pracuje w rękawiczkach?
 • Żywy mikroświat – zajęcia z mikroskopem optycznym

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, które dają uczniom możliwość działania, rozwijającego twórcze myślenie, będą zachęcać do inicjatywy i własnych poszukiwań. Zajęcia odbędą się zarówno w salach/laboratoriach Politechniki Lubelskiej, jak i w szkołach, które zgłosiły się do udziału w Projekcie.

Na zakończenie realizacji Projektu przewidziano wydarzenie popularyzujące osiągnięcia projektu, tj. quiz naukowy. Zwycięskie drużyny otrzymają nagrody, np. bilety wstępu do Centrum Kopernika dla całej klasy.

 

Politechnika Lubelska

 

Politechnika Lubelska jest państwową szkołą wyższą. Uczelnia powstała w maju 1953 roku, jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska z inicjatywy lokalnego środowiska techników i inżynierów (na mocy Uchwały Nr 341 Rady Ministrów z dnia 13 maja 1953 r.). Obecnie w strukturze organizacyjnej Politechniki Lubelskiej funkcjonuje sześć wydziałów: Mechaniczny, Elektrotechniki i Informatyki, Budownictwa i Architektury, Inżynierii Środowiska, Zarządzania oraz Podstaw Techniki, a także oraz jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane. Kształci studentów na 18 kierunkach.

Najstarszym wydziałem jest Wydział Mechaniczny. Od 1987 roku posiada prawa doktoryzowania w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn (1987), mechanika (2006) oraz inżynieria produkcji (2012). W roku 1999 otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, a w 2016 roku w dyscyplinie mechanika.

Wydział Mechaniczny kształci studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na następujących kierunkach:

 • Mechanika i Budowa Maszyn,
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – prowadzonym wspólnie z Wydziałem Zarządzania,
 • Inżynieria Materiałowa,
 • Mechatronika – prowadzonym wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki,
 • Transport,
 • Inżynieria Biomedyczna – prowadzonym wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki
  i Informatyki,
 • Inżynieria Produkcji.

 

Ponadto Wydział Mechaniczny prowadzi studia III stopnia w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz realizuje ofertę dydaktyczną dla cudzoziemców w ramach podpisanych umów o tzw. „podwójnym dyplomie”.

Misją Wydziału Mechanicznego jest interdyscyplinarne kształcenie studentów w sposób zapewniający nabycie wiedzy i umiejętności kreowania twórczych rozwiązań, w powiązaniu
z nauką, rozwojem technicznym, we współpracy z gospodarką i społeczeń­stwem oraz w zgodzie z najlepszymi standardami międzynarodowymi i poziomem współ­czesnej cywiliza­cji. Wydział Mechaniczny dąży do realizacji badań naukowych na najwyż­szym poziomie, ukierunkowanych na zapotrzebowanie przemysłu, umożliwiając swoim pracownikom i doktorantom wszechstronny rozwój, w oparciu o naj­lepsze wzorce, apara­turę, narzędzia i metody.

 

Uniwersytet Dziecięcy Unikids w Lublinie

 

Uniwersytet Dziecięcy Unikids w Lublinie działa od 2009 roku. Jest to najdłużej działająca uczelnia dla dzieci w województwie lubelskim, z największą liczbą małych studentów.
Jego celem jest propagowanie wśród dzieci  w wieku od 6 do 13 lat wiedzy z różnych dziedzin i rozbudzenie naturalnej ciekawości dzieci nauką.

Działalność Uniwersytetu Dziecięcego Unikids w Lublinie została objęta honorowym patronatem przez: Prezydenta Miasta Lublina, Kuratorium Oświaty, Wojewodę Lubelskiego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnikę Lubelską, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Jesteśmy również członkiem stowarzyszenia EUCUNET z siedzibą przy Uniwersytecie

w Wiedniu, które to stowarzyszenie zrzesza Uniwersytety Dziecięce z całego świata. Dzięki tym kontaktom możemy wymieniać się najnowszymi informacjami ze świata nauki i korzystać z najnowszych technik dydaktycznych.

Tematy, których forma przekazu dostosowana jest do wieku dziecka, dotyczą różnych gałęzi nauki: astronomii, fizyki, chemii, Biologii, paleontologii, archeologii, architektury, medycyny i  ekonomii.

Popularnością wśród naszych studentów cieszą się również warsztaty tematyczne prowadzone przez ekspertów w danej dziedzinie z fizyki, chemii, matematyki, biologii, anatomii, zoologii

i robotyki, podczas których dzieci mogą sprawdzić teorię w praktyce wykonując ciekawe doświadczenia i eksperymenty.

Od trzech lat realizujemy także program dla szkół „Nauka jest cool”, który obejmuje 8 warsztatów naukowych realizowanych w szkołach w ciągu roku szkolnego w trakcie godzin lekcyjnych. Program cieszy się ogromną popularnością w szkołach naszego regionu.

Miejsce wydarzenia

Lublin (woj. lubelskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)