Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Systemów Technicznych | Nauka Dla Ciebie
A A A

Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Systemów Technicznych

28.03.2017 Kędzierzyn Koźle (woj. opolskie)

Powrót

 Projekt „Techniczna PObudka – program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu kędzierzyńsko-kozielskiego”

 

Projekt ma na celu popularyzację nauki oraz badań naukowych wśród dzieci z regionu brzeskiego w wieku 10-12 lat, poprzez zaproponowanie różnorodnej oferty zajęć pozaszkolnych zorganizowanych na terenie Politechniki Opolskie w tym szczególnie na Wydziale Inżynierii Systemów Technicznych. Kolejnym, nie mniej ważnym celem, jest przedstawienie i uświadomienie uczniom istoty odpowiedzialności za własną naukę, rozwijania ich samodzielności, kształcenia kreatywnego myślenia i działania, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się. Celem projektu jest również zwrócenie uwagi na wszechstronność środowiska akademickiego, komplementarności nauk ścisłych z naukami ekonomicznymi i społecznymi oraz propagowanie nowoczesnych technologii i idei otwartych innowacji.

Projekt skierowany jest do 75 uczniów (dziewczynek i chłopców) szkół podstawowych z regionu opolskiego w wieku 10-12 lat. Tematyka zajęć edukacyjnych została tak dobrana by była zrozumiała dla dzieci w tym przedziale wiekowym. Koncepcja projektu zakłada, że każdy uczestnik weźmie udział w 11 spotkaniach naukowych, wykorzystujących metodykę aktywizującą i interaktywną. Wszystkie zaplanowane zajęcia będą odbywały się w obiektach uczelni.

Uczelnia zorganizuje cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci, takich jak: wykłady, warsztaty, pokazy laboratoryjne na wzór zajęć dydaktycznych dla studentów, które na co dzień praktykowane są w Politechnice Opolskiej, w tym na Wydziale Inżynierii Systemów Technicznych. Uzupełnieniem powyższych form, które jednoznacznie kojarzą się z zajęciami na uczelni wyższej, będzie realizacja kolejnego zadania tj. nowatorskiej formy przeprowadzenia warsztatu – gry symulacyjnej. Celem zaprezentowania i zapoznania Młodych Odkrywców z jak najszerszym obrazem środowiska akademickiego Politechniki Opolskiej ostatnim zadaniem przewidzianym do realizacji jest inicjatywa „ścieżki dydaktycznej” – czyli zwiedzanie, wraz z przewodnikiem II Kampusu Politechniki Opolskiej, prezentując nowoczesne laboratoria, urządzenia oraz aparaturę. Program zwiedzania Kampusu będzie uzupełniony o część kulturalną życia studenckiego tj.: muzeum Politechniki Opolskiej, Instytut Konfucjusza, studio fotograficzne.

Powyższa koncepcja realizacji projektu w sposób spójny i przystępny pozwoli dzieciom oraz ich otoczeniu (opiekunom, nauczycielom) na zapoznanie się ze środowiskiem akademickim i samą uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

 

Politechnika Opolska

 

Politechnika Opolska to uczelnia z ponad 50-letnią tradycją. Jest jedną z najważniejszych instytucji na Śląsku Opolskim. Kształci ok. 8 tysięcy studentów na siedmiu, interdyscyplinarnych wydziałach oferujących kierunki zarówno typowo techniczne, jak i humanistyczne, czy ekonomiczne.

Jednym z najistotniejszych celów strategicznych PoIitechniki Opolskiej jest uatrakcyjnianie i dostosowywanie kierunków i efektów kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku. Efektem tych działań jest konsekwentne przygotowywanie studentów do podejmowania wyzwań współczesnego świata oraz zapewnienie im kompetencji, które stanowią odpowiedź na oczekiwania rynku pracy. Uczelnia dąży zatem do ciągłego doskonalenia poziomu jakości kształcenia na wszystkich poziomach studiów.

Politechnika słynie z konsekwentnie realizowanej zasady ,,Złotego Trójkąta”, czyli współpracy między nauką, biznesem i samorządem. Umiejętnie pozyskuje partnerów zagranicznych, w tym – jako jedyna uczelnia techniczna w Polsce – współpracuje z krajami Azji przez najlepszy w Europie Instytut Konfucjusza, oraz jedyne w Polsce centrum współpracy Polska-Indie Instytut Jogi i Ajurwedy.

Uczelnia służy regionowi, przyciąga młodzież i oddziałuje na Opolszczyznę kulturotwórczo. Jest też przykładem najbardziej umiejętnego wykorzystania funduszy unijnych w regionie. W ostatnich latach pozyskała na rozwój ponad 25 milionów euro.

Jest instytucją w pełni przygotowaną do zrealizowania projektów w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Instytucja ta posiada w pełni przygotowane zaplecze naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i infrastrukturalne do przeprowadzenia wszystkich założeń programu. Ponadto Politechnika Opolska, ma bardzo bogate doświadczenie w zakresie propagowania wiedzy wśród dzieci i młodzieży. Od dziewięciu lat bowiem z powodzeniem realizowana jest w murach uczelni Dziecięca Politechnika Opolska (DPO).

 

 

Miejsce wydarzenia

Kędzierzyn Koźle (woj. opolskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)