Stowarzyszenie Razem dla Studziec i Adolfowa | Nauka Dla Ciebie
A A A

Stowarzyszenie Razem dla Studziec i Adolfowa

29.03.2017 Adolfowo (woj. wielkopolskie)

Powrót

Projekt „Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu”

 

Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej wśród słuchaczy siedmiu przystępujących do projektu organizacji funkcjonujących w obszarze ośrodków aktywności senioralnej. Przyjęte formy aktywności kierowane są do potencjalnego grona 1257 słuchaczy UTW zrzeszonych w organizacjach mających swoje siedziby w Poznaniu, Margoninie, Wągrowcu, Nowym Tomyślu, Szamotułach, Gnieźnie, Obornikach.

Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Rozwój oferty edukacyjnej UTW uczestniczących w projekcie dla osób starszych w obszarach zgodnych z potrzebami, a szczególnie w zakresie edukacji prozdrowotnej, edukacji obywatelskiej i nowych technologii,
 • Rozwój wśród uczestników projektu kompetencji społecznych i obywatelskich, w tym motywowanie ich do podejmowania aktywności obywatelskiej i wolontariatu,
 • Tworzenie warunków do wypracowania standardów działania oraz oferty uczenia się osób starszych na podstawie badań monitorujących rozwój UTW i innych inicjatyw edukacyjnych adresowanych do tej grupy.

Realizacja celów szczegółowych ma prowadzić do zdobywania nowej lub poszerzania
i pogłębiania już posiadanej wiedzy w nowych kontekstach. Nabywania nowych umiejętności funkcjonowania w cyberprzestrzeni, doskonalenia umiejętności w oparciu o praktykę i doświadczenia seniorów, a także do zmiany ich zachowań i postaw wobec samych siebie, drugiego człowieka, społeczeństwa, świata kultury i przyrody. Przyczynić się ma do promowania postaw obywatelskiego zaangażowania, współpracy i pozytywnego komunikowania się w grupach równolatków oraz w interpersonalnych stosunkach międzypokoleniowych. Wiele z tych celów to kluczowe zadania stawiane na co dzień przed uniwersytetami trzeciego wieku, ale trudne do osiągnięcia ze względu na bariery finansowe.

 

Stowarzyszenie Razem dla Studziec i Adolfowa

 

Stowarzyszenie Razem dla Studziec i Adolfowa powstało z inicjatywy kilkunastu kobiet zainspirowanych potrzebą stworzenia platformy aktywizowania mieszkańców Gminy Margonin i Chodzież, szczególnie tych zamieszkałych na terenach wiejskich. Stowarzyszenie powstało w odpowiedzi na rosnące aspiracje środowisk senioralnych i kobiecych poszukujących ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz propagowania aktywnego trybu życia.
Taniec jako pierwszy był platformą współpracy kobiet z terenu dwóch sąsiadujących ze sobą gmin. Potem współpraca przeniosła się także na inne sfery życia, w tym tworzenie oferty ciekawego i pobudzającego aktywność spędzania czasu dla osób w różnym wieku. Realizowane projekty z zakresu tańca, wyjazdów krajoznawczych połączonych z poznawaniem innych części kraju, organizacja spotkań integracyjnych, przedsięwzięć noworocznych sprawiła, że dziś stowarzyszenie jest silnym podmiotem sektora pozarządowego, ze stabilnym systemem finansowania i nieustannie poszerzającym ofertę edukacyjną dla swoich członków i osób spoza tego grona. Stowarzyszenie prężnie działa także na rzecz wspomagania osób dotkniętych problemem choroby alkoholowej, które zostają wykluczone z życia społecznego oraz dzieci żyjących w rodzinach i miejscowościach zagrożonych strukturalnie problemem używek. Jako forma organizacyjno- prawna w przestrzeni pojawiło się w chwili rejestracji w dniu 06.03.2014 r. Dziś stowarzyszenie liczy 20 członków, większość to członkowie założyciele. Jest również fundatorem dla Fundacji Przyszłość Margonina.

Stowarzyszenie za główny cel swojej działalności postawiło sobie następujące elementy:

 • aktywizację i integrację mieszkańców terenów wiejskich ze Studziec i Adolfowa,
 • popularyzację nauki i aktywności wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo,
 • prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania turystyki, sportu oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców,
 • realizację działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • upowszechnianie tańca i rekreacji ruchowej.

Cele stowarzyszenie realizowane są poprzez:

 • zachęcanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych i dyskusyjnych,
 • angażowanie mieszkańców i sympatyków do pomocy w realizacji zamierzeń Stowarzyszenia,
  tworzenie warunków rozwoju i aktywizacji osób starszych,
  realizację projektów związanych z aktywnością osób starszych w szczególności poprzez
  propagowanie nauki i wiedzy.

Od początku swojej działalności stowarzyszenie aktywnie bierze udział w projektach wpisujących się w strategie stowarzyszenia i w przyjęty kierunek realizacji pryncypialnych celów organizacji. Stowarzyszenie w okresie swojego działania podjęło wiele inicjatyw, dla których bardzo często źródłem finansowania były środki publiczne krajowe lub środki pochodzące z projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE.

 

 

Miejsce wydarzenia

Adolfowo (woj. wielkopolskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)