Stowarzyszenie Ziemia Buska | Nauka Dla Ciebie
A A A

Stowarzyszenie Ziemia Buska

24.03.2017 Busko Zdrój (woj. świętokrzyskie)

Powrót

Projekt „Wiek nie musi być barierą” 

 

Projekt Wiek nie musi być barierą jest realizowany przez  Stowarzyszenie Ziemia Buska w ramach programu Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podmioty współpracujące:

 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Busku-Zdroju
 2. Kielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Ponad Czasem”
 3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach
 4. Uniwersytet Trzeciego Wieku „Senioriada” w Stąporkowie
 5. Gmina Wiślica

 

Projekt opiera się na doświadczeniu czterech uniwersytetów partnerskich. Zostanie ono wykorzystane m.in. do utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w nowym środowisku – gminie Wiślica. Projekt zakłada realizację wspólnego dla wszystkich uniwersytetów tematycznego bloku zajęć.

Bloki tematyczne realizowane w każdym z partnerskich UTW:

 1. ABC zdrowia seniora.
 2. Profesjonalny senior.
 3. Sztuka pamiętania.
 4. Za co Nobel w XXI w. ?
 5. Odkrywamy bliską historię.

Za ważny kierunek obraliśmy działania zmierzające do zwiększenia aktywności naszych członków oraz zbudowania wewnętrznej, sprzyjającej rozwojowi samodzielności struktury. Jednomyślnie stwierdziliśmy, że zaktywizowanie osób starszych do systemu kształcenia poprzez atrakcyjne zajęcia, które umożliwiają poznawanie różnych zakresów wiedzy, kultury, nauki, pomimo niewątpliwego faktu atrakcyjnie przygotowanej przez uczelnie formy zajęć, opiera się w dużej mierze na biernym uczestnictwie w wykładach. Inne niż edukacyjne cele stawiane przed UTW, takie jak: poprawa kondycji fizycznej, starania o poprawę jakości życia, a także włączanie osób starszych w działania społeczne na szczeblu lokalnym, wymagają podjęcia działań zmierzających do zbudowania wspólnoty, wymiany doświadczeń, wsparcia, czy wreszcie – powstania nowego kręgu znajomych, a to wiąże się z wyjściem poza godziny organizowanych zajęć.

Projekt opiera się na dwutorowym działaniu na rzecz UTW:

 1. Organizacji atrakcyjnych zajęć służących upowszechnieniu dokonań naukowych i ich zastosowań oraz stworzenie warunków do praktycznych działań na polu naukowym.
 2. Stworzeniu podstaw i systematycznym rozwoju autonomicznej działalności UTW poprzez przeszkolenie zespołu liderów w każdym z UTW.

Każdy z UTW przygotuje u siebie 1 konferencję naukową, 6 czterogodzinnych zajęć warsztatowych i dwa szkolenia wyjazdowe.

Dla każdego z UTW zaplanowano wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik. Zadanie powiązane z blokiem tematycznym Za co Nobel w XXI w. ? Wycieczka umożliwia konfrontację z nowoczesnymi sposobami przekazu i prezentacji wiedzy z zakresu praw przyrody. Jest to również, dla seniorów, którzy w czasach szkolnych wiedzę poznawali jedynie z podręczników,  okazja do samodzielnego przeprowadzania doświadczeń na interaktywnych wystawach.

Kolejnym elementem są wycieczki lokalne, indywidualnie przygotowane dla każdego uniwersytetu. Obiektem zwiedzania badania będzie bliskie otoczenie studentów. Uczestnicy wycieczki przygotują w formie pisanej i fotograficznej informację o przyrodniczym i historycznym dziedzictwie swego regionu. Wycieczka jest również okazją do badania ankietowego dotyczącego znajomości wśród mieszkańców atrakcji turystycznych.

Wsparcie przyszłej działalności UTW ma zapewnić funkcjonująca w ramach projektu Szkoła Liderów, której zasadniczym celem jest szkolenie kadr senioralnych uniwersytetów.

Podsumowaniem osiągnięć będzie publikacja ukazująca projekt. Składać się będzie z materiałów przygotowanych przez członków wszystkich UTW.

Projekt realizowany będzie w terminie  od 1 kwietnia do  30 listopada 2017r.

 

Stowarzyszenie Ziemia Buska

 

Stowarzyszenie Ziemia Buska jest organizacją działającą od 2003r. Poza działalnością prowadzoną na rzecz członków Stowarzyszenia podejmuje od początku istnienia inicjatywy na rzecz rozwijania społeczności lokalnej i wspierania środowisk  zagrożonych wykluczeniem. W czasach przebudowy systemu opiekli zdrowotnej, w ramach realizacji zadań publicznych, Stowarzyszenie organizowało akcje pod nazwą „Białe niedziele” zwiększające dostęp do badań lekarskich, głównie osób starszych w środowiskach oddalonych od ośrodków zdrowia. Projekty zawierały również elementy edukacji prozdrowotnej. W tym samym czasie, również jako zadanie publiczne stowarzyszenie realizowało projekt upowszechnianie sportu w środowiskach wiejskich. W latach 2007, 2008 Stowarzyszenie przeprowadziło remonty świetlic wiejskich w Broninie i Zbrodzicach oraz zorganizowało zajęcia dla dzieci oraz miejscowych seniorów. Corocznie Stowarzyszenie wspierało uzdolnioną młodzież pochodzącą z niezamożnych rodzin. Jeden z naszych podopiecznych– absolwent prawa  udzielał w naszym mieście bezpłatnych porad w ramach świadczenia prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie zrealizowało projekt renowacji zabytkowej kapliczki w Dobrowodzie oraz projekt upamiętniający buskiego barda – Wojtka Belona, którego pomnik „Ławeczkę Belona” zbudowano przy Buskim Samorządowym Centrum Kultury.

W 2009r. Stowarzyszenie realizowało partnerski projekt z Fundacją 1000-letniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, na który złożyły się wzajemne wizyty studyjne oraz wakacyjna wymiana młodzieży.

Stowarzyszenie Ziemia Buska była jednym z założycieli Buskiej Lokalnej Grupy Działania. Prezes Stowarzyszenia Ziemia Buska  do dziś pełni funkcję wiceprezesa zarządu BLGD. Grupa zrealizowała na terenie gminy Busko-Zdrój w latach 2010 – 2014 projekty społeczne i gospodarcze na ogólną sumę 4 444 143 zł.

W latach 2011, 2012, 2013 w partnerstwie z Parafią Św. Brata Alberta i Stowarzyszeniem Eko-Zdrój  realizowano projekty patriotyczno-edukacyjne: Katyń-ocalić od zapomnienia oraz Wycieczka pokoleniowa szlakiem pomników i drogą wolności. Wśród głównych celów projektów zapisano budowanie mostu międzypokoleniowego. Wszystkie przedsięwzięcia opierały się na współdziałaniu seniorów i młodzieży.

Stowarzyszenie Ziemia Buska jest członkiem Federacji Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont” oraz Swiętokrzyskiej Sieci Współpracy.

Miejsce wydarzenia

Busko Zdrój (woj. świętokrzyskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)