Tajniki Prawa dla Seniorów | Nauka Dla Ciebie
A A A

Tajniki Prawa dla Seniorów

25.06.2018 Wysokie Mazowieckie (woj. Podlaskie)

Powrót

25 czerwca studenci UTW Wysokie Mazowieckie wysłuchali wykładu  pt. „Senior jako konsument. Senior w rodzinie”,wygłoszonego przez p. adwokat Karolinę Gromadzką w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego przez Instytut Działalności Publicznej pt. „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu – druga edycja”.

Pani adwokat omawiała pojęcia związane z tematyką wykładu i bardzo obszernie objaśniała, jak należy je rozumieć w pojęciu przepisów prawa, podawała przykłady znane z praktyki prawniczej.

            Konsument to osoba fizyczna ( człowiek ), która zawiera z przedsiębiorcą ( sprzedawcą w sklepie stacjonarnym, internetowym bądź wysyłkowym ) umowę, niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową konsumenta.

Prawo odstąpienia od umowy

W przypadku umów zawieranych na odległość konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od takiej umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów ( z wyjątkiem kosztów odesłania towaru ) w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru lub usługi.

Jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, może on skorzystać z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli jednak w tym okresie sprzedający przekaże mu taką informację, to termin upływa po 14 dniach od momentu jej otrzymania.

            Prawo konsumenta

Każdy konsument może reklamować produkt, który posiada wadę. Towar można reklamować na podstawie rękojmi lub gwarancji.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem gwaranta ( producent, importer, dystrybutor, sprzedawca ), że odpowiada za jakość produktu. Okres gwarancji zależy od gwaranta. Jeśli w oświadczeniu gwarancyjnym nie wskazano okresu gwarancji, przyjmuje się, że wynosi on 2 lata od dnia wydania towaru konsumentowi.

            Rękojmia

Jeżeli reklamacja składana jest na podst. rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym jest w tym przypadku sprzedawca, który odpowiada z tytułu rękojmi przez okres 2 lat.

Obowiązki konsumenta: konsument musi udowodnić, że kupił towar u sprzedawcy, u którego chce składać reklamację. Może to być: dowód zakupu (paragon, faktura, wyciąg z karty płatniczej), dokument gwarancyjny podpisany przez sprzedawcę, opatrzony datą, korespondencja ze sprzedawcą ( także e – maile ), zeznania świadków. Wadę towaru należy zgłosić sprzedawcy przed upływem roku od jej zauważenia. Przedsiębiorca powinien ustosunkować się do naszego żądania w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Jeśli tego nie zrobi, uważa się, że reklamacja jest zasadna.

            Zagrożenia dla konsumentów: 

  • instytucje parabankowe
  • pokazy towarów
  • oszustwa finansowe
  • sprzedaż produktów lub usług w domach i mieszkaniach
  • sprzedaż usług przez telefon
  • zmiana operatora telefonicznego, dostawcy prądu.

            Senior w rodzinie

Rodzice i dzieci są obowiązani do wzajemnego szacunku, wspierania się (może to być pomoc natury osobistej, jak i majątkowej ).

Wzajemne wspieranie się: obowiązek pomocy w drobnych sprawach życia codziennego, szczególna troska w razie choroby, pomoc finansowa.

            Alimenty:

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania . Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem ( odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu ) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (Art.113 &1). Przepis ten stosuje się odpowiednio do kontaktów dziadków z wnukami.

Słuchacze UTW są wdzięczni p. adwokat za bardzo wnikliwe przedstawienie przepisów prawa, które m. in. seniorom pozwolą uniknąć niektórych problemów związanych z zakupem towarów i życiem w rodzinie.

Miejsce wydarzenia

Wysokie Mazowieckie (woj. Podlaskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)