Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny | Nauka Dla Ciebie
A A A

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny

24.03.2017 Rzeszów (woj. podkarpackie)

Powrót

Projekt „Pasja, profesjonalizm, kreatywność – drogą rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku”

 

Ogłoszony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkurs  jest wartościową inicjatywą  dla ważnej grupy w społeczeństwie, jaką są  seniorzy, których określamy jako Pokolenie LLL (Pokolenie trzech L: Life Long Learning Generation – pokolenie, które uczy się  przez całe życie, posiada duży zasób wiedzy i doświadczenia, wysoki poziom motywacji, potrzebę określenia celu i planu działania, umiejętność selekcji informacji, pamięć logiczna (własna). W wyniku realizacji projektu zakładamy: włączenie seniorów w nurt życia naukowego uniwersytetu; utrwalanie relacji międzypokoleniowych (seniorzy – studenci – pracownicy nauki); podniesienie poziomu aktywności seniorów w wybranych obszarach życia społeczne (teatr, fotografia, tradycja regionalna, muzyka, literatura, itp.); podniesienie poziomu świadomości seniorów o korzyściach i zagrożeniach funkcjonowania we współczesnej przestrzeni medialnej; zacieśnienie współpracy pomiędzy Uniwersytetami III Wieku, działającymi w województwie podkarpackim; promowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych. Podmioty współpracujące w ramach projektu to: UTW przy Uniwersytecie Rzeszowskim (rok powstania – 1983); Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (rok powstania – 2007 roku), UTW Diecezji Rzeszowskiej (rok powstania – 2014); Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku (rok powstania – 2004); Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku (rok powstania – 2007); Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku (rok powstania 2007). Podmioty, te mają doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów w formie zadań publicznych.

Realizowany przez Wydział Pedagogiczny projekt obejmuje następujące formy działalności:

– cykl wykładów odpowiadających na potrzeby osób starszych. Współczesna dydaktyka wychodzi naprzeciw edukacyjnym potrzebom ludzi starszych (kształcenie ustawiczne, edukacja permanentna, czy andragogika, która między innymi odpowiada na pytanie: jakim może być człowiek dorosły, jaki poziom rozwoju i sprawności może osiągnąć, jeśli stworzy mu się optymalne warunki edukacji a on sam podejmie autokreację?). Głównym celem zaproponowanych przez nas wykładów jest  – edukacja przez całe życie (ang. lifelong learning) – polega na odnawianiu wiedzy i umiejętności, poszerzeniu kompetencji ogólnych i specjalistycznych.

– cykl warsztatów poświęconych budowaniu więzi społecznych. Starość jest nieunikniona, ale nie musi ona oznaczać bierności, choroby, samotności, wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się ludzkiego życia i stałej poprawie jego jakości, w tym także stanu zdrowia, może być to czas aktywnej realizacji własnych pasji i marzeń. Celem warsztatów jest kształtowanie i doskonalenie poczucia własnej wartości, użyteczności dla innych, poszerzanie kontaktów społecznych, możliwość realizacji własnych pasji i poczucie dobrze wykorzystanego czasu.

– cykl seminariów z udziałem studentów, członków Kół Naukowych funkcjonujących na  Wydziale Pedagogicznym w kontekście podjęcia współpracy na rzecz osób starszych. Celem tych seminariów jest budowanie międzypokoleniowych więzi społecznych. Warto uświadomić studentom, że seniorzy są bezcenną wartością dla młodszych pokoleń. Ich życiowe ideały, zasady moralne, godność osobista, kultywowanie tradycji, pamięci pokoleń, historii, troska o zgodne relacje międzygeneracyjne i międzypokoleniowe mimo „inności” są bezcenne i nie można o tym ani zapominać, ani przejść obojętnie wobec tych faktów.

– cykl seminariów poświęconych e-wykluczeniu. Technologie cyfrowe ułatwiają życie każdej grupie społecznej, w tym seniorom. Niestety procesy te niosą wiele różnych zagrożeń. Między innymi powstaje pewnego rodzaju rozwarstwienie społeczne z wyraźnym podziałem na tych, którzy korzystają z ułatwień informatycznych i zasobów internetowych, oraz tych, którzy z tego nie korzystają. Osoby bez wiedzy i umiejętności medialnych często pozostają e-wykluczeni. Dlatego seniorom również potrzebna jest edukacja medialna. Celem tych seminariów jest nie tylko dostarczanie wiedzy o mediach cyfrowych, ale przede wszystkim przygotowanie do konstruktywnego posługiwania się mediami, a także kształtowanie i doskonalenie umiejętności świadomego, refleksyjnego i krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz ocenianie, wartościowanie i projektowanie różnorodnych komunikatów multimedialnych.  Chodzi o sprawne posługiwanie się  np. smartfonem, iPhonem czy tabletem. Znajomość przez seniorów języka poszczególnych mediów, a więc systemu znaków i reguł posługiwania się nimi, umożliwi właściwie dekodowanie przekazów medialnych. Seniorzy muszą też znać, jakie mechanizmy oddziaływania na odbiorców stosują autorzy komunikatów medialnych. Ważna jest także umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, weryfikowania i przekazywania informacji by można bezpiecznie funkcjonować w przestrzeni medialnej.

 

Uniwersytet Rzeszowski -Wydział Pedagogiczny

 

 

Beneficjentem projektu jest Wydział Pedagogiczny. To jednostka naukowo-dydaktyczna, która stanowi integralną część Uniwersytetu Rzeszowskiego. Misja Wydziału w naturalny sposób wiąże się z misją całej Uczelni, w której podkreśla się szczególne znaczenie rozwoju badań naukowych i ich zastosowanie dla dobra całej społeczności oraz kształcenie na wysokim poziomie. Najważniejsze zadania Wydziału to utrzymanie jedności nauki i nauczania, udostępnianie wiedzy i możliwości kształcenia się wszystkim uprawnionym osobom, tworzenie akademickiej wspólnoty dialogu, niezależnie od różnic politycznych, ideowych i wyznaniowych oraz kształtowanie elit intelektualnych. Władze Wydziału stymulują działalność naukową pracowników i zapewniają swobodę w realizacji własnych planów badawczych. Kadrę dydaktyczno-badawczą cechuje duża motywacja i wielorakie kompetencje. Zarówno pracownicy samodzielni, jak i niesamodzielni wykazują się aktywnością w życiu naukowym tak krajowym, jak i międzynarodowym. Na Wydziale panuje harmonijna współpracę między pracownikami naukowo-dydaktycznymi i pracownikami administracyjnymi. Autorytet Dziekana Prof. UR dra hab. Ryszarda Pęczkowskiego  jest niekwestionowany i sprawia, że brak jest otwartych i dezorganizujących pracę rywalizacji i konfliktów między pracownikami Wydziału na tle na przykład podziału zadań. Autorytet Dziekana wyraża się również w łatwości i skuteczności w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami i ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, czego beneficjentami są wszyscy pracownicy.

Miejsce wydarzenia

Rzeszów (woj. podkarpackie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)