Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku | Nauka Dla Ciebie
A A A

Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku

29.03.2017 Białystok (woj. podlaskie)

Powrót

Projekt „Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy”

 

Projekt „Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy” złożony przez Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku w konkursie MNiSW pt. Uniwersytet Młodego Odkrywcy skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w wieku 11-13 lat (z klas IV, V i VI szkoły podstawowej). Działaniami w projekcie objętych zostało 78 uczniów ze szkół województwa podlaskiego. Podczas zajęć uczniowie pracują w grupach liczących po 12-13 uczniów, którymi opiekuje się dwóch nauczycieli akademickich. Każda grupa uczestniczy w 8 spotkaniach odbywających się systematycznie raz lub dwa razy w miesiącu (łącznie 12 godz. zajęć).

Głównym celem projektu jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji uczniów w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przy wykorzystaniu kadry dydaktycznej Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz laboratoriów biologicznych i chemicznych, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę naukową i badawczą.

Celem projektu jest również dawanie szans na równy życiowy start uczniom pochodzącym z różnych środowisk, przede wszystkim z wiejskich i małomiasteczkowych, dla uczniów z różnymi motywacjami do uczenia się, poziomem zainteresowań i kreatywności. Wybór do udziału w projekcie dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości nie był przypadkowy. Od wielu lat uczniowie ze wsi i mniejszych miast osiągają niższe wyniki w porównaniu do rówieśników z dużych miast. Poprzez udział w projekcie chcemy przyczynić się do zmniejszenia różnic między osiągnięciami edukacyjnymi uczniów z miast i wsi, a także zaspokoić uczniów w ich potrzebach rozwoju i korzystania z różnych form pozaszkolnego kształcenia. Wybór uczniów ze szkół z mniejszych miejscowości to także rozbudzenie w nich potrzeb edukacyjnych, wskazanie możliwości kształcenia na wyższych etapach oraz wyrównywanie szans uczniów w dostępie do zajęć na uniwersytecie.

Celem projektu jest uświadomienie uczniom, że nauka to obserwacje lub eksperymenty, odkrycia, dyskusje ale również emocje, które temu towarzyszą. Poprzez udział w projekcie przekonujemy uczniów, że nauka to nie obowiązek tylko przyjemność, która może stać się prawdziwą życiową pasją. Aktywny udział uczniów w zajęciach wzbudza ich ciekawość otaczającego świata i zachęca do nauki.

W ramach Młodzieżowego Uniwersytetu Przyrodniczego odbywają się zajęcia laboratoryjne tj. przeprowadzanie pomiarów, wykonywanie eksperymentów, prowadzenie obserwacji, a także dyskusje – jednym słowem takie propozycje, gdzie możliwe jest indywidualne zaangażowanie ucznia w odkrywanie nauki. Uczniowie realizują zajęcia tematycznie uporządkowane w trzech modułach:  Spotkanie z nauką, Co w laboratorium piszczy? Podziel się pasją. Przyjęto, że cel główny będzie osiągnięty poprzez zapoznanie uczniów z etapami pracy naukowej takimi jak: określenie celu badań (problemu badawczego), sformułowanie hipotez, ustalanie sposobów ich weryfikacji na drodze eksperymentalnej lub obserwacji, dokumentowanie wyników i wyciągnięcie wniosków. Uczestnicy projektu będą przygotowywać sprawozdania w „Dzienniczku Młodego Odkrywcy”. Prowadzenie przez uczniów „Dzienniczka…” pozwoli na naukę systematyczności oraz doskonalenie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków. Wykonywane przez uczniów w zespołach (najczęściej dwuosobowych) eksperymenty służą rozbudzeniu ich ciekawości poznawczej, a także stymulują ich rozwój społeczny oraz doskonalą współpracę i skuteczne komunikowanie się.

W projekcie zakłada się, że każdy uczeń w miarę swoich możliwości dokona postępu w stosunku do swojej wiedzy i umiejętności, z jakimi rozpoczął zajęcia w uniwersytecie, będzie stawał się lepszy od samego siebie na początku projektu, będzie mógł odnieść swój indywidualny sukces. Oczekiwane efekty projektu to także wzrost zainteresowań uczniów przedmiotami przyrodniczymi co przełoży się na wyższe oceny z przyrody oraz zwiększy uczestnictwo uczniów w różnych konkursach o tematyce przyrodniczej. Młodzieżowy Uniwersytet Przyrodniczy daje uczniom możliwość innowacyjnego uczenia się, otwierania się na nowe sposoby myślenia i wytrącania się z intelektualnej szkolnej rutyny.

 

Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku

 

W 1997 roku, wraz z powołaniem samodzielnego Uniwersytetu, utworzono Wydział Biologiczno-Chemiczny, w skład którego weszły dwa instytuty – Instytut Biologii i Instytut Chemii. Była to pierwsza i jedyna w Polsce jednostka naukowa łącząca obszar nauk ścisłych i nauk o życiu. W roku 2015 cały Wydział, łącznie z jego administracją, przeprowadził się do nowo wybudowanego Kampusu UwB (Fot. 1). Otworzyło to nowe możliwości prowadzenia wspólnej działalności naukowej, efektywniejszego wykorzystywania unikalnej aparatury naukowej, a co za tym idzie podejmowania nowych wyzwań, jak np. wspólnych starań o finansowanie w nowych obszarach badawczych czy otwieranie nowych międzyobszarowych kierunków studiów. Wiele prac naukowych prowadzonych na Wydziale tematycznie dotyczy zagadnień z pogranicza nauk biologicznych i chemicznych (ochrona środowiska, chemia związków naturalnych, elektrochemia błon komórkowych, chemia analityczna, biochemia). Rok 2017 jest rokiem jubileuszu Uniwersytetu i Wydziału ale również jest jednym z pierwszych lat funkcjonowania kampusu.

W roku 1997 Instytut Biologii otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, zaś w roku 2000 Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie chemii. Od tego czasu zostało wypromowanych 48 doktorów nauk biologicznych i 42 doktorów nauk chemicznych. Dalszy rozwój kadry doprowadził do uzyskania w roku 2010 uprawnień do habilitowania w zakresie biologii, a w roku 2014 w zakresie chemii. Pozwoliło to na utworzenie w roku 2010 studiów doktoranckich z biologii, a w 2013 roku z chemii. Efektem dynamicznego rozwoju naukowego było uzyskanie przez Wydział wysokiej kategorii A w ocenie parametrycznej przeprowadzonej w 2013 roku. Na Wydziale, samodzielni pracownicy naukowi stanowią prawie 40% kadry dydaktycznej.

W chwili powstania na Wydziale prowadzono trzy kierunki studiów (jednolitych magisterskich): biologia ze specjalnościami biologia ogólna i biologia środowiskowa, chemia, oraz ochrona środowiska. Obecnie oferta dydaktyczna Wydziału obejmuje 5 kierunków studiów z możliwością wyboru 19 różnych specjalności. Na studiach pierwszego stopnia na kierunku biologia oferowane są specjalności: agrobiologia, biologia sądowa, biologia eksperymentalna i molekularna, ekologia i zarządzanie środowiskiem, mikrobiologia z biotechnologią. Na kierunku chemia studenci mają do wyboru specjalności: chemia, chemia medyczna, chemia kryminalistyczna i chemia żywności. Ponadto od roku 2017/18 studenci mogą studiować ekobiznes – kierunek międzywydziałowy, prowadzony wspólnie z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania. Na studiach drugiego stopnia oferowane są następujące kierunki: biologia ze specjalnościami mikrobiologia z biotechnologią, biologia molekularna, biologia sądowa, biologia środowiskowa; chemia; chemia kryminalistyczna i sądowa oraz ochrona środowiska ze specjalnościami chemia środowiska i ocena stanu środowiska.

W ciągu 20 lat Wydział Biologiczno-Chemiczny ukończyło łącznie 2883 absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: biologia (1222), chemia (1050) oraz ochrona środowiska (611). O dobrej jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych świadczą certyfikaty nadawane przez Państwową Komisję Akredytacyjną po ocenie programowej kierunków studiów. Kierunek Chemia uzyskał również akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz jako jeden z pierwszych w kraju European Chemistry Thematic Network Association (ECTNA). W roku 2016 Polska Komisja Akredytacyjna po raz pierwszy dokonała oceny instytucjonalnej Wydziału. W jej wyniku uzyskaliśmy ocenę pozytywną świadczącą o spełnieniu wszystkich przyjętych kryteriów jakościowych oceny instytucjonalnej.

W chwili obecnej Wydziałem kieruje prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz wraz dr hab. Piotrem Zielińskim – prodziekanem ds. kształcenia i rozwoju, dr hab. Adą Wróblewską – prodziekanem ds. nauki i dr Elżbietą Wołyniec – prodziekanem ds. studenckich.

Miejsce wydarzenia

Białystok (woj. podlaskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)