Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu | Nauka Dla Ciebie
A A A

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

30.03.2017 Zielona Góra (woj. lubuskie)

Powrót

Projekt „Aktywny Senior”

 

Celem projektu „Aktywny Senior” jest upowszechnienie i wdrożenie osiągnięć nauki, dotyczących problematyki zdrowia, aktywności fizycznej i pomyślnego starzenia się wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa lubuskiego.

Jego realizacja umożliwia członkom UTW zastosowanie nowych form aktywności
w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, aktywizując ich działalność społeczną i intelektualną bezpośrednio wpływającą na kondycję psychofizyczną.

Swoimi działaniami projekt obejmuje sześć Uniwersytetów Trzeciego Wieku:
UTW w Lubsku, Kargowski UTW, Nowosolski UTW, Sulechowski UTW, Szprotawski UTW
i Zielonogórski UTW. Wykonawcami projektu są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczestnikami projektu są również studenci kierunku Wychowanie Fizyczne kształcący się w zakresie specjalizacji: Aktywność Fizyczna Seniorów.

Projekt zakłada:

 • pobudzenie intelektualne i społeczne słuchaczy UTW poprzez upowszechnianie wiedzy przekazywanej na wykładach i warsztatach, korzystanie z opracowanych materiałów
  i opracowanego przez biorących udział w projekcie pracowników naukowo-dydaktycznych „Vademecum Aktywnego Seniora”;
 • wyłonienie liderów z pośród członków poszczególnych UTW, ich wyszkolenie w zakresie aktualnych rekomendacji prozdrowotnego stylu życia seniora;
 • długofalowe efekty w postaci wypromowania postaw i nawyków prozdrowotnych seniorów województwa lubuskiego, doprowadzających do poprawy ich dobrostanu, czego konsekwencją będzie zdrowe starzenie się;
 • motywowanie seniorów 70+ do utrzymania satysfakcjonującego poziomu zaangażowania i aktywności w społeczności UTW;
 • integrację międzypokoleniową poprzez udział w zajęciach prowadzone przez młodzież akademicką, trenerów i wykładowców;
 • doposażenie UTW w sprzęt medyczny oraz rekreacyjno-sportowy.

Realizacja projektu oparta jest o następujące działania:

 • prowadzone w partnerskich UTW – skierowane do wszystkich słuchaczy:
 • zajęcia teoretyczne (wykłady, seminaria) i praktyczne (warsztaty, zajęcia ruchowe) dotyczące zagadnień psychologicznych i zdrowotnych, sportowo-rekreacyjne (gra Boccia), konsultacje psychologiczne; sprawdziany wiedzy oraz ewaluacja zajęć (wykonana przez słuchaczy UTW)
 • cykl zajęć ruchowych Metodą Spiralnej Stabilizacji kręgosłupa (SM System
  wg koncepcji dr R. Smiška) prowadzonych przez grupę studentów (wyszkolonych
  w zakresie powyższej metody);
 • prowadzone w partnerskich UTW – skierowane do grupy słuchaczy 70+:
 • pomiar sprawności funkcjonalnej, cech somatycznych i składu ciała wykonany
  w dwóch powtórzeniach (test początkowy i test końcowy),
 • eksperyment „10 tysięcy kroków dziennie” z użyciem krokomierza, uwzględniający systematyczną samokontrolę efektów użycia krokomierza przez słuchaczy,
 • monitorowanie przez zespół naukowy postępów zalecanej prozdrowotnej aktywności fizycznej (wg wytycznych WHO);
 • akcję promocyjną „Zobacz co kupujesz” prowadzoną dla seniorów w dużym zielonogórskim markecie, opartą o:
 • przygotowanie seniorów w zakresie zalecanej dla nich diety, przygotowanie liderów–seniorów z partnerskich UTW w zakresie motywowania pozostałych słuchaczy
  do wdrażania świadomego wyboru zdrowych produktów;
 • współpracę z zielonogórskim marketem, polegającą na wyposażeniu sklepu w lupy
  do optymalnego zapoznania się przez seniorów z etykietami oferowanych produktów (ich składu, jakości, terminu przydatności do spożycia itp.) zgodnie z zaleceniami dietetycznymi dla seniorów oraz monitorowanie i ewaluację skuteczności akcji promocyjnej;
 • integracyjne spotkanie rekreacyjno-edukacyjne poza siedzibami UTW
  – dla przedstawicieli i liderów biorących udział w projekcie
 • zajęcia o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym, kulturalnym i zdrowotnym
  z wykorzystaniem bazy i infrastruktury włączonego do realizacji projektu Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Ruchowej (WOSIR) w Drzonkowie – Zielona Góra;
 • konferencję naukowo-szkoleniową podsumowującą projekt

– z udziałem przedstawicieli partnerskich UTW i zaproszonych ekspertów z polskich ośrodków naukowych zajmujących się problematyką geriatryczną (do realizacji konferencji włączony jest WOSiR w Drzonkowie).

 

 

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

 

Uniwersytet Zielonogórski jest młodą uczelnią, która rozwija się dynamicznie na bazie tradycji akademickich sięgających 1965 roku, kiedy rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Inżynierska, przekształcona później w Politechnikę Zielonogórską a w roku 1971 Wyższa Szkoła Nauczycielska, która w 1973 r. stała się Wyższą Szkołą Pedagogiczną i przyjęła imię prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 września 2001 r. z połączenia PZ z WSP. Uczelnię tworzy 12 wydziałów, umożliwiając naukę studentów na I, II i III stopniu studiów, prowadzonych w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym na 60 kierunkach studiów. Jest największą państwową uczelnią
w województwie lubuskim.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu został powołany w maju 2015 uchwałą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Zielonogórskiego i władz samorządowych Województwa Lubuskiego i Miasta Zielona Góra w odpowiedzi na deficyt lekarzy i pielęgniarek w regionie lubuskim. Bazę dydaktyczną i kliniczną tworzą nowoczesne laboratoria, pracownie i sale wykładowe Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Wydział współpracuje z naukowcami z wydziałów uniwersyteckich i parku naukowo-technologicznego oraz z lubuskimi instytucjami ochrony zdrowia, stowarzyszeniami i organizacjami rekreacyjno-sportowymi.

Studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu są kształceni na kierunku lekarskim, pielęgniarstwie i wychowaniu fizycznym w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, rozwijają swoje zainteresowania badawcze, kliniczne i organizacyjne w studenckich kołach naukowych.

WLNZ kształci na kierunkach odpowiadających potrzebom rynku pracy, zmianom demograficznym i zdrowotnym społeczeństwa, przygotowując absolwentów
do zapobiegania głównym zagrożeniom zdrowia, takim jak niska aktywność fizyczna, a także do opieki i nowocześnie świadczonych usług medycznych.

Miejsce wydarzenia

Zielona Góra (woj. lubuskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)