Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka | Nauka Dla Ciebie
A A A

Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka

29.03.2017 Łódź (woj. łódzkie)

Powrót

Projekty „MEGAFON – Megafajne odkrycia naukowe” oraz „Alchemium” – KOŁO MŁODEGO ODKRYWCY przy Wydziale Chemicznym PŁ”

 

MEGAFON – Megafajne odkrycia naukowe

 

Celem przedsięwzięcia, realizowanego przez Wydział Chemiczny PŁ we współpracy z Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE, jest popularyzacja nauki, badań naukowych i ich zastosowań poprzez wykłady, laboratoria i zajęcia projektowe z dziedziny nauk ścisłych (chemia, fizyka), pobudzające i inspirujące do twórczego myślenia, rozwijania pasji
i zainteresowań, a także propagujące kulturę innowacyjności, przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności językowych oraz kompetencji miękkich i pracy w zespole w niemal stuosobowej grupie młodzieży szkolnej z województwa łódzkiego. W projekcie uczestniczą uczniowie z trzech gimnazjów: Gimnazjum nr 29 w Łodzi, Gimnazjum nr 38 w Łodzi i Gimnazjum nr 1 w Zgierzu. Projekt jest realizowany w okresie od lutego do czerwca 2017 roku, a zajęcia odbywają się w okresie od marca do czerwca 2017 roku.

Projekt obejmuje swym zakresem cykl 9 zajęć edukacyjnych zwierających zajęcia
z dziedziny chemii i fizyki oraz zajęcia wspomagające pracę w grupie prowadzone przez doświadczonych lektorów języka angielskiego Centrum Językowego PŁ, współpracujących
z Centrum Kształcenia Międzynarodowego, a także projekty grupowe, które uczniowie realizują przez cały okres trwania projektu.

W ramach 10, ostatniego, spotkania, zorganizowany zostanie piknik podsumowujący projekt, na który zostaną zaproszeni rodzice uczestników, nauczyciele i władze szkół gimnazjalnych,
a także władze i pracownicy Politechniki Łódzkiej. Podczas pikniku, uczniowie zaprezentują efekty swojej pracy projektowej przed zaproszonymi gośćmi i swoimi rówieśnikami, a każdy z nich otrzyma certyfikat uczestnictwa w projekcie.

 

„Alchemium” – KOŁO MŁODEGO ODKRYWCY przy Wydziale Chemicznym PŁ

 

Realizowane w szkołach ponadpodstawowych zajęcia z „CHEMII” ograniczają się głównie do pracy ucznia z podręcznikiem oraz oglądania multimedialnych prezentacji na temat zjawisk chemicznych i natury materii. Nieograniczona ciekawość i chęć poznawania świata pcha natomiast młodych ludzi do eksperymentowania z materią i badaniem jej przemian. „Alchemium” – KOŁO MŁODEGO ODKRYWCY przy Wydziale Chemicznym PŁ” to projekt, który stwarza młodzieży przyjazne i bezpieczne warunki do takich eksperymentów. Projekt ten jest realizowany w ramach programu MNiSW „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.

Celem działań podjętych w ramach „Alchemium (…)” jest zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (13-16 lat) praktycznym wymiarem „CHEMII” i zachęcenie jej do poszerzania wiedzy w obszarze nauk ścisłych, w tym również do podejmowania studiów technicznych, poprzez udział w laboratoriach i interaktywnych wykładach prowadzonych przez adiunktów i profesorów naszego Wydziału. Dla 72 osobowej grupy uczniów przejawiających zainteresowania chemiczne opracowano cykl 10 zajęć, na który składają się laboratoria zatytułowane: „Srebrzenie bombek na dobry początek”, „Alchemiczne złoto”, „Kuchnia i jej chemiczne tajemnice”, „Kosmetyki pod lupą chemika”, „Kolorowa plama kontra tłusta plama, czyli co zmywa brud?”,Czy lód może być suchy i ciepły?”, „Chemia na tropie kryminalnych zagadek”, a także trzy krótkie, 45 minutowe, wykłady: „CO2 – zabójca klimatu – fakty i mity”, „Ślad prawdę ci powie, czyli co to jest kryminalistyka?”, „Siarkowodór – toksyczny powiew życia”.

 

Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej we współpracy z Wydziałem Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ

 

Wydział Chemiczny jest jednym z trzech najstarszych wydziałów Politechniki Łódzkiej. Powstał w 1945 roku i od tej pory znany jest w Polsce i na świecie jako silny ośrodek badawczy o uznanych osiągnięciach naukowo-dydaktycznych. Wydział prowadzi studia I, II i III stopnia na kierunkach.

Oferta studiów I-szego stopnia obejmuje kierunki:

 • Advanced Biobased and Bioinspired Materials
 • Chemia
 • Chemia Budowlana
 • Nanotechnologia
 • Ochrona Środowiska
 • Technologia Chemiczna

Studia II-ego stopnia prowadzone są na kierunkach:

 • Chemia
 • Chemia Budowlana
 • Chemia i Inżynieria Materiałów Specjalnego Przeznaczenia
 • Nanotechnologia
 • Ochrona Środowiska
 • Technologia Chemiczna

Studia doktoranckie (III-ego stopnia) prowadzone są na specjalnościach:

 • Chemia
 • Technologia Chemiczna

 

Od roku akademickiego 2017/2018 Wydział Chemiczny rozpoczyna kształcenie studentów na nowym interdyscyplinarnym kierunku Advenced Biobased and Bioinspired Materials (ABIOM) prowadzonym w języku angielskim z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia opartych o rozwiązywanie problemów w formie projektów.

Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Chemicznego liczy około 130 nauczycieli akademickich, wśród nich: 44 profesorów (profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych).

Od ponad 30 lat Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej realizuje nieodpłatnie różne formy działalności dydaktycznej skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej. Celem takich zajęć, najczęściej mającym charakter praktycznych zajęć laboratoryjnych, jest zaciekawienie młodzieży chemią i pomoc nauczycielom w realizacji celów programowych na różnych szczeblach edukacji.

W ofercie zajęć znajdują się, między innymi:

Koło Młodych Chemików

– Zajęcia laboratoryjne dla uczniów Zespołu Szkół Politechniki Łódzkiej

– Zajęcia laboratoryjne dla Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego

W skład Wydziału FTIMS wchodzą trzy instytuty: Instytut Fizyki, Instytut Matematyki i Instytut Informatyki.

Wydział FTIMS jest opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu, partnerską wspólnotą nauczycieli akademickich, pracowników technicznych, pracowników administracji
i studentów, kierowanych pragnieniem poznania wszechświata i prawd uniwersalnych oraz potrzebą harmonijnego tworzenia dobra wspólnego.

Wydział FTIMS realizuje interdyscyplinarne, innowacyjne badania naukowe oraz prowadzi kształcenie na najwyższym poziomie w zakresie fizyki, informatyki i matematyki ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań praktycznych.

Od ponad 20 lat Instytut Fizyki Politechniki Łódzkiej realizuje nieodpłatnie różne formy działalności dydaktycznej skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej. Celem takich zajęć, najczęściej mających charakter praktyczny, jest zaciekawienie młodzieży fizyką i pomoc nauczycielom w realizacji celów programowych realizowanych na różnych szczeblach edukacji szkolnej. W ofercie edukacyjnej Instytutu Fizyki znajduje się ponad 30 różnego rodzaju zajęć dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat i młodzieży szkolnej. Pracownicy Instytutu Fizyki oraz członkowie Koła Naukowego Kot Schrödingera czynnie uczestniczą w zajęciach Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego. Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi trwająca od 2007 roku obejmuje prowadzenie klas patronackich, we współpracujących z Wydziałem szkołach z poszerzonym zakresem fizyki, w których część zajęć prowadzona jest na uczelni. Od roku akademickiego 2015/2016 Instytut Fizyki przeprowadza również zajęcia
w laboratorium fizycznym specjalnie przygotowanym dla młodzieży. Ponadto, w Instytucie Fizyki odbywają się debaty szkolne o tematyce związanej z fizyką, ostatnia miała miejsce
w maju 2015 roku.
Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, znane na świecie jako International Faculty of Engineering (IFE), jest jednostką ogólnouczelnianą, od 20 lat organizującą kształcenie na kierunkach technicznych w języku francuskim i angielskim. Dzięki szeroko rozwiniętej współpracy z uniwersytetami europejskimi, wszyscy studenci IFE mają możliwość wyjazdu na kilkumiesięczne studia i praktyki zagraniczne. Głównym celem procesu kształcenia realizowanego w ramach IFE jest wykształcenie inżynierów, którzy poza kompetencjami dziedzinowymi, posiądą doskonałą znajomość języków obcych. Wszystko po to, by życiu zawodowym mogli pełnić rolę liderów na międzynarodowym rynku pracy.

Mocne strony IFE to nie tylko bardzo wysoki poziom kształcenia i świetnie wykwalifikowana kadra, ale również przyjazna atmosfera sprzyjająca multikulturowości, która jest jedną
z naszych podstawowych wartości.

Absolwenci IFE uzyskują dyplomy w ramach:

 • Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności,
 • Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
 • Wydziału Chemicznego,
 • Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki I Automatyki,
 • Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej,
 • Wydziału Mechanicznego,
 • Wydziału Organizacji i Zarządzania,
 • Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Miejsce wydarzenia

Łódź (woj. łódzkie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)