Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trubunalskim | Nauka Dla Ciebie
A A A

Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trubunalskim

29.03.2017 Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie)

Powrót

Projekt „Nasza mała ojczyzna – w poszukiwaniu utraconego czasu”

 

Celem projektu jest harmonijne przybliżenie słuchaczom Uniwersytetów Trzeciego Wieku tradycji związanych z historią poszczególnych regionów (bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego,  radomszczańskiego i tomaszowskiego) oraz z 800-leciem miasta Piotrkowa Trybunalskiego tak ważnego na mapie I Rzeczypospolitej, a także odnajdywanie śladów przeszłości w otaczającym świecie słuchaczy UTW jako świadków historii (zwłaszcza oral history). Realizacja celu nastąpi poprzez popularyzację wiedzy z zakresu trzech kręgów tematycznych: historia Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii regionu, historia języka polskiego oraz ciekawostki z historii powszechnej, poprzez poznanie wybranych narzędzi do prowadzenia badań naukowych i pokazanie możliwości ich wykorzystania w rozwoju indywidualnych zainteresowań, a także poprzez pobudzenie zainteresowania przeszłością „małych ojczyzn” i rodziny. Umożliwi to uporządkowanie i zachowanie w ramach warsztatów rodzinnych dokumentów świadczących o bogatej przeszłości „małej ojczyzny”.

Ważnym elementem projektu będzie też pobudzenie aktywności edukacyjnej oraz kulturalnej seniorów, z wykorzystaniem ich potencjału intelektualnego oraz społecznego. W tych ostatnich punktach istotną jawi się planowana konferencja popularno-naukowa „Polski Niepodległej regionu korzenie”. Będzie ona także doskonałym probierzem do wprowadzenia w zbliżające się obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz pozwoli na krzewienie postaw patriotycznych. Format konferencji da również asumpt do współpracy seniorów z młodszym pokoleniem, chociażby studentów kierunków prowadzonych na Wydziale Filologiczno-Historycznym. Uczestnicy w ramach projektu będą mieli również okazję zapoznać się ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, tradycjami akademickimi oraz uzyskają możliwość zaspokojenia ciekawości poznawczej sine ira et studio.

Ważnym elementem realizacji projektu będzie też prowadzenie wykładów i warsztatów popularyzujących wyniki najnowszych badań naukowych z zakresu historii, historii literatury, historii języka oraz historii obyczajów, a także udział słuchaczy poszczególnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku w wykładach otwartych organizowanych przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz w innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez Wydział.

Proponowany projekt zakłada aktywizację społeczną i intelektualną seniorów poprzez zaproponowanie udziału w wykładach, zajęciach i warsztatach oraz konferencjach popularno-naukowych a także wycieczkach tematycznych. Problematyka projektu koncentruje się wokół trzech głównych sfer: historii ojczystej, historii rodzinnej oraz historii kultury. Oprócz wykładów zaproponowano formy aktywizujące uczestników poprzez zaangażowanie ich w pracę indywidualną nad np. opracowaniem drzewa genealogicznego rodziny oraz uporządkowaniem domowego archiwum pod kierunkiem specjalisty. Jednocześnie prace te będą posiadały istotny walor praktyczny – domowe archiwa, w których nierzadko zachowane są cenne pamiątki przeszłości Narodu, zostaną uporządkowane, a dzięki temu będą miały szansę przetrwać kolejne dekady.

W ramach projektu zostanie zorganizowana także gra miejska „Piotrków parlamentarny”, która pozwoli na przybliżenie dziejów „małej ojczyzny”. Jej uzupełnieniem zaś będzie zorganizowanie wycieczki do Lublina jako siedziby Trybunału Koronnego. Wycieczka ta pozwoli ugruntować wiedzę na temat historii „małej ojczyzny” w konfrontacji z dziejami Polski.

Przyjęta koncepcja zajęć bloku tematycznego „Nasza mała ojczyna – w poszukiwaniu utraconego czasu” umożliwi słuchaczom Uniwersytetów Trzeciego Wieku całościowe spojrzenie na zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych. Ten aspekt edukacji wydaje się niezwykle ważny dla harmonijnego rozwoju człowieka. Zwłaszcza kiedy uwzględnia się postawy patriotyczne oraz prospołeczne. Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku mający bogate doświadczenie oraz dorobek życiowy będą mogli również wpływać pozytywnie na charaktery i postawy osób młodszego pokolenia, zwłaszcza studentów kierunków realizowanych na Wydziale Filologiczno-Historycznym zaangażowanych w realizację projektu.

Istotnym elementem projektu jawi się fakt, że seniorzy będą mogli udoskonalić swój warsztat, przedstawić własne doświadczenia z poszanowaniem akademickiej zasady sine ira et studio.

 

Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

Na mocy decyzji Ministra Oświaty i Wychowania w roku 1981 powstał Wydział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim jako jednostka strukturalna Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W chwili uzyskania w roku akademickim 1997/1998 statusu Filii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach zaszła konieczność wprowadzenia na uczelni piotrkowskiej struktury wydziałowej. Prawo to Filia otrzymała w roku 2000 na mocy Zarządzenia Nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2000 roku. Wówczas to odbyły się pierwsze na tej uczelni wybory dziekanów. Wydział został utworzony z kierunków: filologia polska, neofilologie (anglistyka, germanistyka) oraz historia. W roku 2002 w strukturę Wydziału włączono również Studium Języków Obcych.

Obecnie Wydział Filologiczno-Historyczny (www.wfh.unipt.pl) posiada uprawnienia do prowadzenia kierunków: historia (studia licencjackie oraz magisterskie), stosunki międzynarodowe  (studia licencjackie oraz magisterskie), filologia angielska (studia licencjackie) z bogatą ofertą specjalności. Podjęte zostały również starania o uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku administracja. Oferta dydaktyczna obejmuje również studia podyplomowe (np. Zarządzanie współczesną kancelarią i archiwum, Współczesne tendencje w nauczaniu języka angielskiego).

Wydział, realizując swe zadania dydaktyczne jak i naukowe, opiera się na wysoko wyspecjalizowanej kadrze. Obecnie na Wydziale pracuje 13 profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych oraz 11 doktorów reprezentujących historię powszechną i historię Polski, literaturoznawstwo, językoznawstwo, prawo, kulturoznawstwo oraz specjalizujących się w dziejach parlamentaryzmu polskiego, historii II RP, historii wojskowości czy dziejów dyplomacji.

O naukowym i dydaktycznym potencjale Instytutu i Zakładu wchodzących w skład Wydziału świadczą liczne organizowane konferencje naukowe z zakresu historii wojskowości, życia kulturalnego ziemi piotrkowskiej, językoznawstwa stosowanego, kulturoznawstwa o charakterze interdyscyplinarnym a także czynny udział pracowników w konferencjach krajowych i zagranicznych. Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na Wydziale posiadają również bogaty dorobek naukowy. Mają możliwość publikacji w ramach wydawnictwa Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych (www.ihpt.pl). Wydział Filologiczno-Historyczny posiada również periodyki: „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” (www.pzh.ihpt.pl) oraz „Studia Słowianoznawcze”. Każdy z periodyków jest umieszczony na liście B MNiSW z liczbą punków 6.

Studenci studiujący na Wydziale Filologiczno-Historycznym mają możliwość realizacji swych badawczych aspiracji w ramach działającej asystencji naukowej. Efektem tego jest m.in. reprezentacja studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego wśród stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z wydziałem współpracuje również ściśle Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego skupiające absolwentów kierunku historia. Bractwo współorganizuje z Wydziałem szereg przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim oraz edukacyjnym: Marcepany króla Zygmunta, Sąd czartowski, doroczny Historyczny Festyn Rodzinny, Uniwersytet Pierwszego Wieku w Bełchatowie, Piotrkowski Uniwersytet Pierwszego Wieku – Piotrkowska Akademia Rycerska im. Piotra Włostowica.

Miejsce wydarzenia

Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)