Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej | Nauka Dla Ciebie
A A A

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej

29.03.2017 Gliwice (woj. śląskie)

Powrót

Projekt „Pożeracze trucizn – jak mikroorganizmy pomagają w ochronie środowiska”

 

Przedmiotem zainteresowań w projekcie są spójnie tematycznie działania naukowe mające na celu zaciekawienia uczniów możliwościami zastosowania mikroorganizmów w walce z zanieczyszczeniami środowiska. Zajęcia praktyczne pozwalają młodzieży na zapoznanie się z różnorodnymi aspektami pracy w laboratorium badawczym (mikrobiologicznym, ekotoksykologicznym). Uczestnicy aktywnie wykonują eksperymenty, obejmujące m. in. pozyskiwanie bakterii zdolnych do rozkładu zanieczyszczeń z próbek środowiskowych, identyfikację bakterii poprzez barwienie i obserwacje mikroskopowe, badanie zdolności szczepów bakteryjnych do rozkładu zanieczyszczeń oraz określanie toksyczności próbek wody. Młodzież analizuje wyniki doświadczeń i opisuje rezultaty pod opieką wykładowców i nauczycieli.

Działania takie pozwalają na zdobycie praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy laboratoryjnej, a także na rozwinięcie zdolności w pracy indywidualnej i zespołowej.

 

Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej

 

Projekt pt. „Pożeracze trucizn – jak mikroorganizmy pomagają w ochronie środowiska”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy, realizowany jest na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki jest jedną z jednostek podstawowych Politechniki Śląskiej, publicznej wyższej uczelni technicznej w Gliwicach.

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, kształci specjalistów potrafiących działać twórczo w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, których oddziaływanie na środowisko naturalne jest minimalne. Na Wydziale prowadzone interdyscyplinarne badania naukowe nad nowymi technologiami, których celem jest przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju. Wydział prowadzi aktywną działalność edukacyjną, obejmującą studia inżynierskie i magisterskie na kierunkach: biotechnologia, energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, studia międzykierunkowe w języku angielskim oraz studia doktoranckie.

Jednostką wchodzącą w skład Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ jest Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Zakres badań naukowych Katedry obejmuje wszystkie aspekty biotechnologii środowiskowej, począwszy od biotechnologii ścieków poprzez bioremediację gruntów, ekotoksykologię, monitoring środowiska, mikrobiologię środowiskową, biologię molekularną, po unieszkodliwianie związków refrakcyjnych. Jed­nostka po­sia­da sta­łą współ­pra­cę z ośrod­ka­mi za­gra­nicz­ny­mi, po­twier­dzo­ną wspól­ny­mi pro­gra­ma­mi ba­daw­czy­mi. Katedra prowadzi aktywną działalność edukacyjną na kierunkach: biotechnologia, ochrona środowiska oraz inżynieria środowiska. Pracownicy Katedry angażują się w działalność popularyzującą naukę, m. in. poprzez realizację projektu pt. „Pożeracze trucizn – jak mikroorganizmy pomagają w ochronie środowiska”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

 

 

Miejsce wydarzenia

Gliwice (woj. śląskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)