Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Nauka Dla Ciebie
A A A

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

21.03.2017 Poznań (woj. wielkopolskie)

Powrót

Projekt „Świat pod mikroskopem – od DNA do tkanki”

 

Projekt „Świat pod mikroskopem – od DNA do tkanki”, realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Zgodnie z założeniami projektu 120 uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych bierze w nim udział. Celem projektu jest stymulowanie kreatywnego myślenia i rozwoju intelektualnego uczniów poprzez cykl wykładów i praktycznych warsztatów popularyzujących w sposób kompleksowy wiedzę z zakresu biologii komórek i tkanek zwierzęcych. Projekt zmierza do odkrycia i podtrzymania drzemiącej w uczniach pasji poznawania tajników procesów biologicznych widocznych jedynie pod mikroskopem oraz do ułatwienia podjęcia przez uczniów świadomej decyzji dotyczącej przyszłej drogi zawodowej.

W ramach prowadzonych zajęć uczniowie uczestniczą w zajęciach o następującej tematyce: wprowadzenie w świat DNA; izolacja i analiza DNA – trawienie enzymem restrykcyjnym, identyfikacja mutacji, wykorzystanie w kontroli pochodzenia zwierząt; chromosomy – struktury łączące pokolenia. Ponadto wykonują preparaty chromosomowe z zawiesiny komórek zwierzęcych, barwią Giemzą, identyfikują chromosomy pod mikroskopem; poznają budowę i organizację komórki na przykładzie pierwotniaków bytujących w żołądku przeżuwaczy; obserwują żywe i utrwalone pierwotniaki – barwienie płynem Lugola w celu obserwacji płytek szkieletowych, obserwują struktury komórkowe np. wakuole, makronukleus; poznają organizację i budowę tkanek, a także analizują wybrane tkanki na preparatach histologicznych (nabłonkowej, łącznej i podporowej, mięśniowej, nerwowej).

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UPP) kontynuuje tradycje studiów rolniczych i leśnych pierwszej w Wielkopolsce Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny, założonej przez Augusta Cieszkowskiego w 1870 r. w Żabikowie pod Poznaniem oraz Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, powstałego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Uniwersytet Poznański zakupił z fundacji dóbr żabikowskich tereny rolnicze na Golęcinie, gdzie prowadził prace naukowo-badawcze. W tym miejscu zbudowano budynek Kolegium Cieszkowskich. Po zakończeniu II wojny światowej reaktywowano działalność Uniwersytetu Poznańskiego, w tym także Wydziału Rolniczo-Leśnego. Dalszy rozwój Wydziału i rosnące zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowaną kadrę dla szeroko rozumianego rolnictwa spowodował powołanie w roku 1948 dwóch odrębnych wydziałów: Rolniczego i Leśnego. W 1951 roku z tych dwóch wydziałów Uniwersytetu powstała, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów, z dnia 17 listopada 1951 roku, samodzielna Uczelnia – Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu. W 1972 roku Wyższa Szkoła Rolnicza została przekształcona
w Akademię Rolniczą, w 1996 r. w Akademię Rolniczą im. Augusta Cieszkowskiego, a w 2008 roku w Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, trzeci co do starszeństwa Wydział Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu został utworzony jako Wydział Zootechniczny na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 17 listopada 1951 roku. W ciągu ponad 60 lat istnienia ulegał wielu przekształceniom, dostosowując ofertę naukową i edukacyjną do potrzeb rynku. Rozszerzenie zakresu badawczego i dydaktycznego o szeroko pojęte zagadnienia biologiczne spowodowało w 1998 roku zmianę nazwy Wydziału z Zootechnicznego na Hodowli i Biologii Zwierząt, a w 2015 roku na Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, która w pełni odpowiada profilowi i zainteresowaniom naukowo-badawczym pracowników Wydziału. Wzbogacenie oferty naukowej i dydaktycznej spowodowało wzrost zainteresowania studiami na naszym Wydziale.

Aktywność naukowa i publikacyjna jest się podstawą zakwalifikowyania Wydziału przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do kategorii I lub A jednostek naukowych reprezentujących nauki rolniczo-leśno-weterynaryjne.

Aktualnie Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach tworzą następujące jednostki wewnętrzne:

 1. Instytut Zoologii wraz z wyodrębnionymi zakładami:
 • Zakładem Anatomii Zwierząt
 • Zakładem Histologii i Embriologii Zwierząt
 • Zakładem Hodowli Owadów Użytkowych
 • Zakładem Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury
 • Zakładem Zoologii
 • Pracownią Neuroibiologii
 1. Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt
 2. Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt wraz z:
 • Zakładem Hodowli Koni, w ramach którego działa Laboratorium Badań Markerów Genetycznych u Koni
 1. Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych wraz z:
 • Laboratorium Oceny Jakości Mięsa
 1. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej
 2. Instytut Weterynarii
 3. Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
 4. Katedra Turystyki Wiejskiej.

Na Wydziale pracują światowej sławy specjaliści z zakresu biologii i hodowli zwierząt a także medycyny weterynaryjnej.

Miejsce wydarzenia

Poznań (woj. wielkopolskie)

173 mln

złotych na
Trzecią Misję
Uczelni

(211 projektów)

10 mln

złotych na
Uniwersytety Trzeciego Wieku
(34 projekty)

54,5 mln

złotych na
Uniwersytet Młodego Odkrywcy
(220 projektów)